Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Running & Coaching Dordrecht

1 maart 2021

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Running & Coaching Dordrecht. Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om een goede, prettige en bovenal succesvolle samenwerking te bewerkstelligen en om mogelijke misverstanden te voorkomen, die de samenwerking kunnen schaden. Running & Coaching Dordrecht gaat ervan uit dat elk voorkomend ongenoegen, klacht of misverstand bespreekbaar gemaakt wordt en zal zich verplichten om te allen tijde alles in het werk te stellen om er samen, in en na goed overleg, uit te komen.

1. Algemeen

Running & Coaching Dordrecht is opgericht door Peter ten Brink (hierna te noemen de opdrachtnemer) gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82051186.

Running & Coaching Dordrecht richt zich op het begeleiden van volwassenen en kinderen (hierna te noemen: de opdrachtgever, cliënt of deelnemer), door middel van hardlooptrainingen, runningtherapie en coaching of een combinatie van de hiervoor genoemde activiteiten.

2. Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Running & Coaching Dordrecht en alle daarmee verbandhoudende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

c) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever

d) Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Running & Coaching Dordrecht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

e) Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. Aanvullende reglementen

Opdrachtnemer voert de diensten m.b.t. hardlooptraining en runningtherapie uit in overeenstemming met de Ethische Gedragscode van de Beroepsverenging Runningtherapeuten Nederland (BRTN), dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtgenreglement van de BRTN. Tevens is er een calamiteitenplan van toepassing.

Opdrachtnemer voert de diensten m.b.t. coaching uit in overeenstemming met de Gedragscode voor LVSC-leden en comformeert zich aan de klachtenprocedure van LVSC. LVSC is de Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde intakeformulier, door de opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. Het voldoen van de te betalen opdrachtsom, wordt ook gezien als totstandkoming van de overeenkomst.

5. Uitvoering van de overeenkomst

Op de opdrachtnemer rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Bij Runningtherapie gelden de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de BRTN, zoals die gelden ten tijde van de overeenkomst.

Bij Coaching gelden de normen en zorgvuldigheid  en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van LVSC, zoals die gelden ten tijde van de overeenkomst.

6. Geheimhouding

a) Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever, of uit andere bron, heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden, die door hem, bij een opdracht, worden ingeschakeld.

b) Coachingsgesprekken, runningtherapiesessies, hardloopsessies en andere contacten, die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en de cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever van de cliënt, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

c) Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens, die aan hem door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure, waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.

d) Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

7. Annulering en (tussentijdse) beëindiging

a) Annulering door Opdrachtgever voor een coachingssessie, hardlooptraining of runningtherapie dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email, SMS of WhatsAPP) te geschieden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de Opdrachtgever bij annulering door Opdrachtgever van coaching, hardlooptraining of runningtherapie, en eventuele andere overeengekomen werkzaamheden, binnen 24-48 uur voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 50% van de kosten van de geannuleerde sessies c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.

b) Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is 100% van de kosten van de geannuleerde
uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

c) Opdrachtnemer behoudt het recht een hardlooptraining, of runningtherapiesessie, bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

d) Opdrachtnemer behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training te annuleren.

e) Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beeindigen door overmacht, wat inhoud, niet toe te rekenen of te verwijten aan Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer meewerken aan ontbinding van de overeenkomst. In zo’n geval vind er geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats.

f) Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

g) Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen. In zo’n geval zal Opdrachtnermer overgaan tot restitutie van eventuele vooruitbetaalde kosten op dat moment.

h) Indien annulering of (tussentijdse) beeindiging plaats vindt, door omstandigheden, welke niet in dit artikel staan beschreven, zal er in gezamenlijk overleg naar een oplossing worden gezocht m.b.t. het verplaatsen van afspraken, het op een later tijdstip uitvoeren vande activiteiten en/of het restitueren van reeds betaalde kosten.

i) De opdrachtnemer behoud het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen.

8. Tarieven en kosten

a) Partijen komen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast tarief overeen, hetzij per sessie, hetzij per traject. Het vaste tarief is exclusief BTW. Running & Coaching Dordrecht is vrijgesteld van BTW.

b) De tarieven van opdrachtnemer bestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of vastgesteld bedrag.

9. Betalingsregeling

a) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

b) In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

c) Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen. Alle redelijke kosten komen dan ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

d) Indien opdrachtnemer aantoont incassokosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

10. Aansprakelijkheid

a) Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium. 

b) Voor elke door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer bij de opdrachtnemer, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van het aansprakelijk stellen van de opdrachtnemer als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de opdrachtnemer aanbiedt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te vrijwaren voor schade die zij bij deelnemers veroorzaakt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

c) Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

11. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. 

Tevens wordt er verwezen naar de Privacyverklaring, welke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgesteld. Onder de AVG geldt een verantwoordingsplicht, wat inhoud dat Running & Coaching Dordrecht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan aantonen aan de AVG te voldoen.

12. Intellectueel eigendom

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, training/workshops- en voedingsschema’s etc, ten behoeve van de opdrachtnemer zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door de opdrachtnemer ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door de opdrachtnemer zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de opdrachtgever.

13. Geschillen

a) Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b) Indien opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van een mediator.

c) Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Running & Coaching Dordrecht gevestigd is.

Scroll naar boven